ලේස් කැපීම

 • සුදු කපු එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  සුදු කපු එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  මාදිලි අංකය wazh215B
  ප්රමාණය 11 සෙ.මී
  ද්රව්ය කපු
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා කර්මාන්තශාලා සෘජු විකුණුම් සියුම් කපු එම්ෙබොයිඩර් ලේස්

  විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා කර්මාන්තශාලා සෘජු විකුණුම් සියුම් කපු එම්ෙබොයිඩර් ලේස්

  නිෂ්පාදන පරාමිතීන් මාදිලි අංකය Wazh193 අන්වර්ථ කපු එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් තීරු කේතය ප්‍රමාණය 15cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නොමැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටම නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය විශාල දින 3-4ක් පමණ වේ. භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක් පමණ පැකේජය ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ගුණාත්මක භාවය...
 • කාන්තා විලාසිතා උපාංග සඳහා ප්රංශ විලාසිතාවේ ගෝස් ලේස් එම්ෙබොයිඩර්

  කාන්තා විලාසිතා උපාංග සඳහා ප්රංශ විලාසිතාවේ ගෝස් ලේස් එම්ෙබොයිඩර්

  මාදිලි අංකය Z0882 අන්වර්ථ ප්‍රංශ නෙට් ලේස් රෙදි සාරි එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණය 13cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාවක් නොමැත පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීමට වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 3-4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 10ක් පමණ පැකේජය ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය...
 • විලාසිතා ඇඳුම් උපාංග සඳහා ඔබේ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් හිස් තීරු කේතය හරහා උසස් තත්ත්වයේ

  විලාසිතා ඇඳුම් උපාංග සඳහා ඔබේ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් හිස් තීරු කේතය හරහා උසස් තත්ත්වයේ

  ආදර්ශ අංකය z1622b අන්වර්ථ කපු තනි පැත්තේ කපු තීරු ප්රමාණය 18cm ද්රව්ය කපු ප්රත්යාස්ථතාව නැත ප්රත්යාස්ථතා පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතර සැපයීමට පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම්, එය කළ හැක එදිනම යවනු ලැබේ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව දින 12ක් පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 10...
 • නව කපු ලේස් විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  නව කපු ලේස් විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  ආදර්ශ අංකය z1632 අන්වර්ථ කපු ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ඉරි සහිත මල් ප්‍රමාණය 3.5cm ද්‍රව්‍ය කිරි සේද ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව වර්ණය ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම් , එය එදිනම එවිය හැක විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව දින 12 ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය...
 • අතිවිශිෂ්ට විලාසිතා ඇඳුම් ලේස් උපාංග ජල ද්රාව්ය එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  අතිවිශිෂ්ට විලාසිතා ඇඳුම් ලේස් උපාංග ජල ද්රාව්ය එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  මාදිලි අංකය D529 අන්වර්ථ කවච ඉරි සහිත මල් ප්‍රමාණය 3cm ද්‍රව්‍ය කිරි සේද ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාවක් නොමැත පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීමට පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටම නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 10ක පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ප්‍රමිතිය පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂාව...
 • කිරි සිල්ක් තීරු කේතය විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  කිරි සිල්ක් තීරු කේතය විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  මාදිලි අංකය Z1643 අන්වර්ථය ජල බිංදු තරංග ඉරි සහිත මල් ප්රමාණය 3.5cm ද්රව්ය කිරි සිල්ක් ප්රත්යාස්ථතාව කිසිදු ප්රත්යාස්ථතා පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව විවිධ පිරිවිතර සැපයීමට වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම්, එය එදිනම එවිය හැක විශාල භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ වේලාවෙන් දින 12 ක පමණ පැකේජයක් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1...
 • කිරි සේද ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ලේස් ලේස් විලාසිතාමය ඇඳුම් ආයිත්තම්

  කිරි සේද ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ලේස් ලේස් විලාසිතාමය ඇඳුම් ආයිත්තම්

  ආදර්ශ අංකය z1613 අන්වර්ථ ප්‍රමාණය 8.3cm ද්‍රව්‍ය කිරි සේද සංයුතිය පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතර සපයයි වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙයි Colorfastness 3-4 මට්ටම නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින තුනක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 10 පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ බෙදා හැරීමට පෙර පරීක්ෂා කිරීම භාවිතය F...
 • එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් තීරු කේතය Cheongsam සායක් පැද්දෙන කරපටි උපාංග සුදු ලේස්

  එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් තීරු කේතය Cheongsam සායක් පැද්දෙන කරපටි උපාංග සුදු ලේස්

  මූලික තොරතුරු.අතින් ක්‍රියාවලි කේත යෙදුම් ඇඳුම් වර්ග එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන පෙට්ටි පිරිවිතරය යාර 20/බාර් ඔරිජින් චයිනා Zhejiang HS කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා අවම ප්‍රමාණය යාඩ් 1000 Qualjty...
 • පොලියෙස්ටර් ජල ද්‍රාව්‍ය එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ද්විත්ව පඩිපෙළ තීරු කේතය ගෘහ රෙදිපිළි ඇඳුම් උපාංග සඳහා

  පොලියෙස්ටර් ජල ද්‍රාව්‍ය එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ද්විත්ව පඩිපෙළ තීරු කේතය ගෘහ රෙදිපිළි ඇඳුම් උපාංග සඳහා

  මූලික තොරතුරු.අතින් ක්‍රියාවලි කේත යෙදුම් ඇඳුම් වර්ග එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන පෙට්ටි පිරිවිතරය යාර 20/බාර් ඔරිජින් චයිනා Zhejiang HS කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා අවම ප්‍රමාණය යාඩ් 1000 Qualjty...
 • පොලියෙස්ටර් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය කුඩා මල් මෝස්තර සහිත ඇඳුම් ලේස් තේරීම් උපාංග

  පොලියෙස්ටර් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය කුඩා මල් මෝස්තර සහිත ඇඳුම් ලේස් තේරීම් උපාංග

  මූලික තොරතුරු.අතින් ක්‍රියාවලි කේත යෙදුම් ඇඳුම් වර්ග එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන පෙට්ටි පිරිවිතරය යාර 20/බාර් ඔරිජින් චයිනා Zhejiang HS කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා අවම ප්‍රමාණය යාඩ් 1000 Qualjty...
 • විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා ජල ද්‍රාව්‍ය ලේස් තොග වශයෙන් සියලු වර්ගවල එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස්

  විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා ජල ද්‍රාව්‍ය ලේස් තොග වශයෙන් සියලු වර්ගවල එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස්

  මූලික තොරතුරු.අතින් ක්‍රියාවලි කේත යෙදුම් ඇඳුම් වර්ග එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන පෙට්ටි පිරිවිතරය යාර 20/බාර් ඔරිජින් චයිනා Zhejiang HS කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා අවම ප්‍රමාණය යාඩ් 1000 Qualjty...
123456ඊළඟ >>> පිටුව 1/22