ලේස් රෙදි

 • Multi Color Embroidery Mesh Lace L

  බහු වර්ණ එම්බ්රොයිඩර් මෙෂ් ලේස් එල්

  ආදර්ශ අංකය ඩී 63 අන්වර්ථ බහු වර්ණ එම්බ්රොයිඩර් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය පීපී රේඛාවේ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ වර්ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය 3-4 දින ලොකු භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා මත දින 15 ක පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්‍ෂණ ...
 • Three-Dimensional Dress Lace Fabrics Clothing Supplementary Material

  ත්‍රිමාන ඇඳුම් ලේස් රෙදි රෙදි අතිරේක උපාංග

  ආදර්ශ අංකය D62 අන්වර්ථ ත්‍රිමාණ ලේස් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර නොමැත විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්‍ණයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ණ බව 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය තිබේ නම්, එය තිබේ එදිනම විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ එවනු ලැබේ, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ...
 • Classic Pattern of Embroidered Lace Fabric

  එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි වල සම්භාව්ය රටාව

  ආදර්ශ අංකය wazh192 අන්වර්ථ රෙට්රෝ තඹ කාසි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල් නම්‍යතා නම්‍යතා ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධාකාර පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්‍ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 15 ක් පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්‍ෂණය ...
 • Bud Silk Fabrics Fashion Clothing Supplementary Material

  බඩ් සිල්ක් රෙදි විලාසිතා ඇඳුම් අතිරේක ද්‍රව්‍ය

  ආදර්ශ අංකය ඩී 65 අලියාස් කපු නූල් විලාසිතා රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර නැත විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ වර්‍ගශීලී බව 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය 3-4 දින ගැන ලොකු භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 15 ක පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනය සහ පරීක්‍ෂණයේ ගුණාත්මකභාවය ...
 • Three-Dimensional Embroidery Fabric Accessories Textile Lace Wedding Dresses

  ත්රිමාණ එම්බ්රොයිඩර් රෙදිපිළි රෙදිපිළි ලේස් මංගල ඇඳුම්

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JW002467 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙලඳපොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Cotton Clothing Accessories Textile Lace Fabrics

  කපු ඇඳුම් උපාංග රෙදිපිළි ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JM002452 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතා අනුව අපනයන වෙලඳපොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කපු ද්‍රව්‍ය ද්‍රව්‍ය පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Classic Clothing Lace Accessories Cotton Fabrics

  ක්ලැසික් ඇඳුම් ලේස් උපාංග කපු රෙදි

  මූලික තොරතුරු. යෙදුම් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක්, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක්, අපනයන වෙළඳ පොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේත අංකය 581000 කපු පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දෙන අතර වර්ණය අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ ...
 • Bud Silk Fabrics, All Kinds of Lace

  බුඩ් සිල්ක් රෙදි, සියලු වර්ගවල ලේස්

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS13011 අයදුම්පත් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියොන්ග් එච් කේ. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Clothing Fabric Lace Embroidery Accessories

  ඇඳුම් රෙදිපිළි ලේස් එම්බ්රොයිඩර් උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS10700 අයදුම්පත් වටා අත්පොත සැකසීම ඇඳුම් පැළඳුම් ප්‍රභේද එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාවයට අනුව අප්‍රිකානු වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියොන්ග් එච් කේ. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • French Fashion Exquisite Fashion Lace Fabric Accessories

  ප්‍රංශ විලාසිතාමය අතිවිශිෂ්ට විලාසිතා ලේස් රෙදි උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS10958 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාවයට අනුව අප්‍රිකානු වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියොන්ග් එච් කේ. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • China Fashion Lace Fabrics

  චීන විලාසිතා ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS11739 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Three-Dimensional Embroidery Fabric Fashion Dress Lace Accessories

  ත්රිමාණ එම්බ්රොයිඩර් රෙදි විලාසිතා ඇඳුම් ලේස් උපාංග

  නිෂ්පාදන පරාමිති ආදර්ශ අංකය ඩී 618 කපු නූල් මත එලියොයිඩරි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍යය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නොමැත පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ගශීලී බව 3-4 මට්ටම සාම්පල් බෙදා හැරීමේ කාලය 3- 4 දින විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 10 ක් පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ක්වාලි ...
1234 ඊළඟ> >> පිටුව 1/4