එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

 • embroidery on cotton fabric lace tyimming,Clothing supplementary material

  කපු රෙදි වලින් ලේස් ටයිම් කිරීම, ඇඳුම් පැළඳුම් පරිපූරක ද්‍රව්‍ය

    නිෂ්පාදන පරාමිති ආදර්ශ අංකය Wazh193 අන්වර්ථ කපු එම්බ්රොයිඩර් ලේස් තීරු කේතයේ ප්‍රමාණය 15cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ Colourfastness 3-4 මට්ටමේ සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය 3-4 දින භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 කට පමණ පසු පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ගුණාත්මකභාවය ...
 • French style gauze lace embroidery for women’s fashion accessories

  කාන්තා විලාසිතා උපාංග සඳහා ප්‍රංශ විලාසිතාවේ ගෝස් ලේස් එම්ෙබොයිඩර්

  ආදර්ශ අංකය Z0882 අලියාස් ප්‍රංශ දැල් ලේස් රෙදි සාරි එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය 13cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ Colourfastness 3-4 මට්ටමේ සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය 3-4 දින විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය ගනුදෙනුකරුගේ අවශ්‍යතාවය මත දින 10 ක් පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය ...
 • Multi Color Embroidery Mesh Lace L

  බහු වර්ණ එම්බ්රොයිඩර් මෙෂ් ලේස් එල්

  ආදර්ශ අංකය ඩී 63 අන්වර්ථ බහු වර්ණ එම්බ්රොයිඩර් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය පීපී රේඛාවේ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ වර්ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය 3-4 දින ලොකු භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා මත දින 15 ක පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්‍ෂණ ...
 • Three-Dimensional Dress Lace Fabrics Clothing Supplementary Material

  ත්‍රිමාන ඇඳුම් ලේස් රෙදි රෙදි අතිරේක උපාංග

  ආදර්ශ අංකය D62 අන්වර්ථ ත්‍රිමාණ ලේස් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර නොමැත විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්‍ණයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ණ බව 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය තිබේ නම්, එය තිබේ එදිනම විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ එවනු ලැබේ, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ...
 • The New Cotton Lace Lace Embroidery Lace Garment Accessories

  නව කපු ලේස් ලේස් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ඇඟලුම් උපාංග

  ආදර්ශ අංකය z1622b අලියාස් කපු ඒක පාර්ශ්වීය කපු තීරු ප්‍රමාණය 18cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව පිරිවිතර නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධාකාර පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ණ බව 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය තිබේ නම්, ඔබට එය කළ හැකිය එදිනම විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වේලාව එවන්න. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 12 ක් පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 10 ...
 • New Cotton Lace Fashion Clothing Embroidery Lace Accessories

  නව කපු ලේස් විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  ආදර්ශ අංකය z1632 අන්වර්ථ කපු ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ඉරි සහිත මල් ප්‍රමාණය 3.5cm ද්‍රව්‍ය සිල් සිල්ක් නම්‍යතා නම්‍යතා ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් නොමැත පිරිවිතරයන් පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ගශීලී බව 3-4 මට්ටම සාම්පලයක් තිබේ නම් ගබඩා කාලය තිබේ , එදිනම විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 12 කට පමණ එවිය හැකිය, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය ...
 • Exquisite Fashion Clothing Lace Accessories Water Soluble Embroidery Lace

  අතිවිශිෂ්ට විලාසිතා ඇඳුම් ලේස් උපාංග ජලයේ ද්‍රාව්‍ය එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  ආදර්ශ අංකය D529 අලියා ෂෙල් ඉරි සහිත ප්‍රමාණයේ ප්‍රමාණය 3cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත නම්‍යතා පිරිවිතරයන් නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ණ බව 3-4 මට්ටම සාම්පල් බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 10 ක පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනය හා පරීක්‍ෂණයේ ගුණාත්මකභාවය පෙර ...
 • Classic Pattern of Embroidered Lace Fabric

  එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි වල සම්භාව්ය රටාව

  ආදර්ශ අංකය wazh192 අන්වර්ථ රෙට්රෝ තඹ කාසි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල් නම්‍යතා නම්‍යතා ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධාකාර පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්‍ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 15 ක් පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්‍ෂණය ...
 • Milk Silk Bar Code Fashion Clothing Embroidery Lace Accessories

  කිරි සිල්ක් තීරු කේත විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  ආදර්ශ අංකය Z1643 අන්වර්ථ ජල බිඳිති තරංග ඉරි ප්‍රමාණයේ ප්‍රමාණය 3.5cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල් නම්‍යතා නම්‍යතා ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ණයක් ලබා දෙනු ඇත වර්ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය තිබේ නම්, එය එදිනම යැවිය හැකිය විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වේලාව දින 12 ක් පමණ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1 ...
 • The Milk Silk Water Soluble Lace Lace Fashionable Clothing Accessories

  කිරි සිල්ක් දියවන දියර ලේස් ලේස් විලාසිතාමය ඇඳුම් ආයිත්තම්

  ආදර්ශ අංකය z1613 අන්වර්‍මාණ ප්‍රමාණය 8.3cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් සංයුතියේ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි පාරිභෝගික ඉල්ලීම් අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ වර්ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය දින තුනක් පමණ ලොකු භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 10 ක් ඇසුරුම් ඇසුරුම් අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය සහ පරීක්‍ෂණය භාවිතය F ...
 • Bud Silk Fabrics Fashion Clothing Supplementary Material

  බඩ් සිල්ක් රෙදි විලාසිතා ඇඳුම් අතිරේක ද්‍රව්‍ය

  ආදර්ශ අංකය ඩී 65 අලියාස් කපු නූල් විලාසිතා රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර නැත විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ වර්‍ගශීලී බව 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය 3-4 දින ගැන ලොකු භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 15 ක පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනය සහ පරීක්‍ෂණයේ ගුණාත්මකභාවය ...
 • Lace Flower Embroidery Lace Decoration

  ලේස් මල් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් සැරසිලි

  මූලික තොරතුරු. අත්පොත ක්‍රියාවලි සංකේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි විවිධ පිරිවිතරයන්ගෙන් ලබා දෙනු ඇත. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා පරිදි අවම ප්‍රමාණය යෑ 1000 ක් ගුණාත්මකභාවය ...
123456 ඊළඟ> >> පිටුව 1 /26