දැලක් මත එම්ෙබොයිඩර්

 • 3mm ජාලක එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි විලාසිතා

  3mm ජාලක එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි විලාසිතා

  මාදිලි අංකය #3-8
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය සීකුවින්ස්
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩර් දැල් ලේස් එල්

  බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩර් දැල් ලේස් එල්

  මාදිලි අංකය D63 අන්වර්ථ බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩරි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය Pp රේඛාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතාව පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙයි Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 3-4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂාව...
 • ත්රිමාණ ඇඳුම ලේස් රෙදි ඇඳුම් පරිපූරක ද්රව්ය

  ත්රිමාණ ඇඳුම ලේස් රෙදි ඇඳුම් පරිපූරක ද්රව්ය

  මාදිලි අංකය D62 අන්වර්ථ ත්‍රිමාණ ලේස් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම්, එය කළ හැකිය. එදිනම යවනු ලැබේ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ...
 • ත්‍රිමාණ එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි මංගල ඇඳුම සඳහා උපාංග ලෙස භාවිතා කරයි

  ත්‍රිමාණ එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි මංගල ඇඳුම සඳහා උපාංග ලෙස භාවිතා කරයි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JW002467 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළෙඳපොළ ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 20 Zigyards/20 Ziigyards/20050001000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
 • සියලුම වර්ගයේ ඇඟලුම් උපාංගවල කපු රෙදි

  සියලුම වර්ගයේ ඇඟලුම් උපාංගවල කපු රෙදි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JW002461 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම ප්‍රමාණයක වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළෙඳපොළ ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර/20 Zigyards/20 Ziigyards/2005 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
 • කපු රෙදි, සියලු වර්ගවල ලේස් සැරසිලි

  කපු රෙදි, සියලු වර්ගවල ලේස් සැරසිලි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JW002466 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම ප්‍රමාණයක වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළෙඳපොළ ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර/20001000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
 • ඝන සීකුවින්ස් එම්බ්රොයිඩර් ඇඳුම් රෙදිපිළි රෙදි

  ඝන සීකුවින්ස් එම්බ්රොයිඩර් ඇඳුම් රෙදිපිළි රෙදි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JL002440 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම ප්‍රමාණයක වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළෙඳපොළ ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 2000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
 • කිරි සිල්ක් ලේස් රෙදිපිළි ඇඟලුම් උපාංග

  කිරි සිල්ක් ලේස් රෙදිපිළි ඇඟලුම් උපාංග

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JL002435 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම ප්‍රමාණයක වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළඳපල ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
 • පොලියෙස්ටර් දැල් එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි කාන්තා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා එම්බ්‍රොයිඩර් දිදුලයි

  පොලියෙස්ටර් දැල් එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි කාන්තා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා එම්බ්‍රොයිඩර් දිදුලයි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JL002436 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළඳපල ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 20 Zigyards/20000010000000000000000000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
 • නව ත්‍රිමාන සීකුවින්ස් එම්බ්‍රොයිඩර් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් එකක්

  නව ත්‍රිමාන සීකුවින්ස් එම්බ්‍රොයිඩර් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් එකක්

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JL002439 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළඳපල ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ගැති...
 • වේදිකා ඇඳුම සවස ලේස් උපාංග සඳහා සම්පූර්ණ දිග පිහාටු එම්ෙබොයිඩර් රෙදි

  වේදිකා ඇඳුම සවස ලේස් උපාංග සඳහා සම්පූර්ණ දිග පිහාටු එම්ෙබොයිඩර් රෙදි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JL002438 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම ප්‍රමාණයක වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළඳපල ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාටූන් පිරිවිතර 200000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
 • සීකුවින්ස් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ලේස් රෙදි

  සීකුවින්ස් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JL002437 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළෙඳපොළ ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 200000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2