චිකන් සිදුරු ලේස් රෙදි

 • Bud Silk Fabrics Fashion Clothing Supplementary Material

  බඩ් සිල්ක් රෙදි විලාසිතා ඇඳුම් අතිරේක ද්‍රව්‍ය

  ආදර්ශ අංකය ඩී 65 අලියාස් කපු නූල් විලාසිතා රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර නැත විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ වර්‍ගශීලී බව 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය 3-4 දින ගැන ලොකු භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 15 ක පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනය සහ පරීක්‍ෂණයේ ගුණාත්මකභාවය ...
 • Cotton Clothing Accessories Textile Lace Fabrics

  කපු ඇඳුම් උපාංග රෙදිපිළි ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JM002452 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතා අනුව අපනයන වෙලඳපොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කපු ද්‍රව්‍ය ද්‍රව්‍ය පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Classic Clothing Lace Accessories Cotton Fabrics

  ක්ලැසික් ඇඳුම් ලේස් උපාංග කපු රෙදි

  මූලික තොරතුරු. යෙදුම් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක්, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක්, අපනයන වෙළඳ පොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේත අංකය 581000 කපු පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දෙන අතර වර්ණය අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ ...
 • Three-Dimensional Embroidery Fabric Fashion Dress Lace Accessories

  ත්රිමාණ එම්බ්රොයිඩර් රෙදි විලාසිතා ඇඳුම් ලේස් උපාංග

  නිෂ්පාදන පරාමිති ආදර්ශ අංකය ඩී 618 කපු නූල් මත එලියොයිඩරි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍යය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නොමැත පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ගශීලී බව 3-4 මට්ටම සාම්පල් බෙදා හැරීමේ කාලය 3- 4 දින විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 10 ක් පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ක්වාලි ...
 • Cotton Clothing Accessories Textile Lace Fabrics

  කපු ඇඳුම් උපාංග රෙදිපිළි ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JM002453 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන ඇසුරුම, පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියොන්ග් එච්. කපු ද්‍රව්‍ය ද්‍රව්‍ය පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Three-Dimensional Embroidery Classic Fashion Fabrics

  ත්රිමාණ එම්බ්රොයිඩර් සම්භාව්ය විලාසිතා රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JM002456 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතා අනුව අපනයන වෙලඳපොලවල් මගින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන ඇසුරුම, පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Three-Dimensional Embroidery Clothing Lace Accessories

  ත්රිමාණ එම්බ්රොයිඩර් ඇඳුම් ලේස් උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JM002457 යෙදුම් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතා අනුව අපනයන වෙලඳපොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Cotton Clothing Three-Dimensional Embroidery Fabrics

  කපු ඇඳුම් ත්‍රිමාණ එම්බ්රොයිඩර් රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JM002463 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළෙඳපොළෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • The New Embroidery Lace Fabrics, Clothing Accessories

  නව එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි, ඇඳුම් පැළඳුම් උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. ZC20620 අයදුම්පත් වටා අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියොන්ග් එච් කේ. ද්‍රව්‍ය පොලියෙස්ටර් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ...