රසායනික ලේස් සැකසීම

 • New Cotton Lace Fashion Clothing Embroidery Lace Accessories

  නව කපු ලේස් විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  ආදර්ශ අංකය z1632 අන්වර්ථ කපු ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ඉරි සහිත මල් ප්‍රමාණය 3.5cm ද්‍රව්‍ය සිල් සිල්ක් නම්‍යතා නම්‍යතා ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් නොමැත පිරිවිතරයන් පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ගශීලී බව 3-4 මට්ටම සාම්පලයක් තිබේ නම් ගබඩා කාලය තිබේ , එදිනම විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 12 කට පමණ එවිය හැකිය, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය ...
 • Exquisite Fashion Clothing Lace Accessories Water Soluble Embroidery Lace

  අතිවිශිෂ්ට විලාසිතා ඇඳුම් ලේස් උපාංග ජලයේ ද්‍රාව්‍ය එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  ආදර්ශ අංකය D529 අලියා ෂෙල් ඉරි සහිත ප්‍රමාණයේ ප්‍රමාණය 3cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත නම්‍යතා පිරිවිතරයන් නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දෙනු ඇත වර්‍ණ බව 3-4 මට්ටම සාම්පල් බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 10 ක පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනය හා පරීක්‍ෂණයේ ගුණාත්මකභාවය පෙර ...
 • Milk Silk Bar Code Fashion Clothing Embroidery Lace Accessories

  කිරි සිල්ක් තීරු කේත විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  ආදර්ශ අංකය Z1643 අන්වර්ථ ජල බිඳිති තරංග ඉරි ප්‍රමාණයේ ප්‍රමාණය 3.5cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල් නම්‍යතා නම්‍යතා ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ණයක් ලබා දෙනු ඇත වර්ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය තිබේ නම්, එය එදිනම යැවිය හැකිය විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වේලාව දින 12 ක් පමණ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1 ...
 • The Milk Silk Water Soluble Lace Lace Fashionable Clothing Accessories

  කිරි සිල්ක් දියවන දියර ලේස් ලේස් විලාසිතාමය ඇඳුම් ආයිත්තම්

  ආදර්ශ අංකය z1613 අන්වර්‍මාණ ප්‍රමාණය 8.3cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් සංයුතියේ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි පාරිභෝගික ඉල්ලීම් අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ වර්ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය දින තුනක් පමණ ලොකු භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 10 ක් ඇසුරුම් ඇසුරුම් අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය සහ පරීක්‍ෂණය භාවිතය F ...
 • Lace Flower Embroidery Lace Decoration

  ලේස් මල් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් සැරසිලි

  මූලික තොරතුරු. අත්පොත ක්‍රියාවලි සංකේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි විවිධ පිරිවිතරයන්ගෙන් ලබා දෙනු ඇත. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා පරිදි අවම ප්‍රමාණය යෑ 1000 ක් ගුණාත්මකභාවය ...
 • Water Soluble Article Clothing Decorative Home Textiles Lace Flowers

  ජල ද්‍රාව්‍ය ලිපිය ඇඳුම් පැළඳුම් සැරසිලි ගෘහ රෙදිපිළි ලේස් මල්

  මූලික තොරතුරු. අත්පොත ක්‍රියාවලි සංකේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි විවිධ පිරිවිතරයන්ගෙන් ලබා දෙනු ඇත. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා පරිදි අවම ප්‍රමාණය යෑ 1000 ක් ගුණාත්මකභාවය ...
 • Water Soluble Small Flower Fashionable Dress Lace Choice of Accessories

  ජලයේ ද්‍රාව්‍ය කුඩා මල් විලාසිතාමය ඇඳුම් ලේස් උපාංග තෝරා ගැනීම

  මූලික තොරතුරු. අත්පොත ක්‍රියාවලි සංකේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි විවිධ පිරිවිතරයන්ගෙන් ලබා දෙනු ඇත. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා පරිදි අවම ප්‍රමාණය යෑ 1000 ක් ගුණාත්මකභාවය ...
 • Water Soluble Flower Wholesale All Kinds of Embroidery Lace

  ජලයේ ද්‍රාව්‍ය මල් තොග වශයෙන් සියලු වර්ගවල එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  මූලික තොරතුරු. අත්පොත ක්‍රියාවලි සංකේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි විවිධ පිරිවිතරයන්ගෙන් ලබා දෙනු ඇත. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා පරිදි අවම ප්‍රමාණය යෑ 1000 ක් ගුණාත්මකභාවය ...
 • Cotton Textile Lace Lace Clothing Accessories

  කපු රෙදිපිළි ලේස් ලේස් ඇඳුම් පැළඳුම් උපාංග

  මූලික තොරතුරු. අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක්, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක වර්‍ග අනුව, අපනයන වෙලඳපොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේත අංකය 581000 කපු පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දෙන අතර වර්‍ණ ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ ...
 • Article Milk Silk Flower Excipients Clothing Embroidery Lace

  වගන්තිය කිරි සිල්ක් මල් ආධාරක ඇඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. z1631 අත්පොත ක්‍රියාවලි සංකේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටූන් පිරිවිතර 20 යාර/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දෙයි ඇසුරුම් ස්ථාවර කාඩ්බෝඩ් හෝ ඇසුරුම් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව අවම ප්‍රමාණය 1 ...
 • Cotton Water Soluble Lace Fashions of Materials

  කපු ජල ද්‍රාව්‍ය ලේස් විලාසිතා

  මූලික තොරතුරු. අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක්, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක වර්‍ග අනුව, අපනයන වෙලඳපොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේත අංකය 581000 කපු පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දෙන අතර වර්‍ණ ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ ...
 • Milk Silk Embroidery Lace Dress Adorn Article

  කිරි සිල්ක් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ඇඳුම ලිපිය අලංකාර කරයි

  මූලික තොරතුරු. අත්පොත ක්‍රියාවලි සංකේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි විවිධ පිරිවිතරයන්ගෙන් ලබා දෙනු ඇත. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා පරිදි අවම ප්‍රමාණය යෑ 1000 ක් ගුණාත්මකභාවය ...
123456 ඊළඟ> >> පිටුව 1/16