රසායනික ලේස් රෙදි

 • Classic Pattern of Embroidered Lace Fabric

  එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි වල සම්භාව්ය රටාව

  ආදර්ශ අංකය wazh192 අන්වර්ථ රෙට්රෝ තඹ කාසි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල් නම්‍යතා නම්‍යතා ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් නොමැත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධාකාර පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය ඕනෑම වර්‍ගයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්‍ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 15 ක් පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්‍ෂණය ...
 • Bud Silk Fabrics, All Kinds of Lace

  බුඩ් සිල්ක් රෙදි, සියලු වර්ගවල ලේස්

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS13011 අයදුම්පත් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියොන්ග් එච් කේ. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Clothing Fabric Lace Embroidery Accessories

  ඇඳුම් රෙදිපිළි ලේස් එම්බ්රොයිඩර් උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS10700 අයදුම්පත් වටා අත්පොත සැකසීම ඇඳුම් පැළඳුම් ප්‍රභේද එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාවයට අනුව අප්‍රිකානු වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියොන්ග් එච් කේ. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • French Fashion Exquisite Fashion Lace Fabric Accessories

  ප්‍රංශ විලාසිතාමය අතිවිශිෂ්ට විලාසිතා ලේස් රෙදි උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS10958 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාවයට අනුව අප්‍රිකානු වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියොන්ග් එච් කේ. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • China Fashion Lace Fabrics

  චීන විලාසිතා ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS11739 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Fashion Lace Lace Fabrics

  විලාසිතා ලේස් ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS002462 යෙදුම් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Chemical Lace Fashionable Clothing Embroidery Lace

  රසායනික ලේස් විලාසිතාමය ඇඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  නිෂ්පාදන පරාමිති ආදර්ශ අංකය D618 අලියා සූරියකාන්ත එම්බ්රොයිඩර් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්‍ගයක් ලබා දේ වර්ණය 3-4 මට්ටම සාම්පල බෙදා හැරීමේ කාලය 3-4 දින විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි දින 15 ක් පමණ ඇසුරුම් ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ගුණාත්මකභාවය ...
 • Cotton Lace Fabric Garment Accessories

  කපු ලේස් රෙදිපිළි ඇඟලුම් උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JW002459 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Clothing Lace Lace Fabrics Fashion Clothing Accessories

  ඇඳුම් ලේස් ලේස් රෙදි විලාසිතා ඇඳුම් පැළඳුම් උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS002458 අයදුම්පත් වටා අත්පොත, ඇඳුම් පැලඳුම්, එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ණයක වර්‍ගයක අවශ්‍යතාව අනුව අපනයන වෙළඳපොලෙන් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනය ෂෙජියන්ග් එච්. කිරි සිල්ක් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි.
 • Milk Silk Fabrics Fashion Lace Accessories

  කිරි සිල්ක් රෙදි විලාසිතා ලේස් උපාංග

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS002178/wazh129 අයදුම්පත් වටා අත්පොත සැකසීම ඇඳුම් පැලඳුම් වර්‍ග වල ප්‍රමාණයේ එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණයේ ඕනෑම ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ඕනෑම වර්‍ගයක වර්‍ග අනුව, අපනයන වෙලඳපොලවල් මඟින් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මඟින් පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටූන් පිරිවිතර 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි සී ...
 • Cotton Lace Fabric

  කපු ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS002240/WAZH125-86 අත්පොත ක්‍රියාවලි කේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩර් ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතරයන් 20 යාර/බාර් සම්භවය චීනයේ ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කපු පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි විවිධ වර්‍ග ලබා දේ සම්මත පෙට්ටි හෝ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව අවම ...
 • Chemical Fabrics Fashion Lace Lace

  රසායනික රෙදි විලාසිතා ලේස් ලේස්

  මූලික තොරතුරු. මාදිලිය අංක. JS002239/z1449 අත්පොත ක්‍රියාවලි කේත යෙදුම් ඇඳුම් පැලඳුම් එම්බ්රොයිඩරි ලේස් ප්‍රවාහන පැකේජය පීපී බෑගය සහ අපනයන කාටන් පිරිවිතර යාර 20/බාර් සම්භවය චීනයේ ෂෙජියෑං එච්එස් කේතය 5810100000 ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් පිරිවිතර පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව විවිධ වර්‍ග ලබා දෙයි පෙට්ටිය හෝ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව අවම q ...
12 ඊළඟ> >> පිටුව 1 /2