• 1 පමණ
  • 2 පමණ
  • 3 පමණ

අපගේ සමාගමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපගේ සමාගම 2011 දී ආරම්භ කරන ලද අතර, සේද ගබඩා නිෂ්පාදන සැපයීම, දේශීය හා විදේශීය ඇඟලුම් කම්හල්, එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය, ජපානය වෙත අපනයනය කරන ලද ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා කැපවී ඇත.2017 දී විදේශ වෙළඳ අමාත්‍යාංශය පිහිටුවන ලදී.